Maratha Samaj Seva Mandal's
Chhatrapati Shivaji Night College of Arts & Commerce, Solapur.
   
Our Family :  

1. Chh. Shivaji Balak Mandir, Solapur.
2. Chh. Shivaji Primary School, Solapur.
3. Chh. Shivaji Prashala, Solapur.
4. Chh. Shivaji Technical Prashala, Solapur.
5. Chh. Shivaji prashala vocational Curriculam, Maratha Mandir, Solapur.
6. Chh. Shivaji Junior Night college of Arts & Commerce, Solapur.
7. Chh. Shivaji Junior College, Solapur.
8. Chh. Shivaji Aaganwadi [Montsary] Training Centre, Solapur.
9. Rajarshi Shau Pre-Primary, Vidi Gurkul, Solapur.
10. Rajarshi Shau Primary School, Vidi Gurkul, Solapur.
11. Rajarshi Shau Secondary Prashala, Vidi Gurkul, Solapur.
12. Rajarshi Shau Arts, Commerce & Science Junior College, Vidi Gurkul, Solapur.
13. Yadeshwari Kannya [Girl’s] Prashala,Kati. Tal.Tuljapur. Dist.Osmanabad.
14. Political Science, History, Accountancy Post Graduate Department, Solapur.
15. Chh. Shivaji Senior Night College of Arts & Commerce, Solapur.
16. Chh. Shivaji Night College Research Centre, Solapur.
17. Samaj Bushan Babasahib Gawade Saustruthik [cultural] Bhavan, Maratha Mandir, Solapur.